Vitajte v e-shope MS bike !

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok internetového obchodu MS bike, s.r.o.

upravujúci reklamačné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim (ďalej len "RP")

       I.            Úvodné ustanovenia

 

Prevádzkovateľom (predávajúcim) v internetovom obchode MS bike je:

MS bike, s.r.o., Nádražná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 674 916, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. : 141637/B.

Objednávateľom (kupujúcim) v internetovom obchode je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb).

Tento Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, pri vybavovaní reklamácií, týkajúcich sa správnosti a kvality tovaru a služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

Reklamáciou na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumie objednávateľom uplatnené právo zo zodpovednosti za chyby tovaru alebo služieb poskytovaných objednávateľom, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Ak výrobca neurčí inak, na tovar sa vzťahuje záruka 24 mesiacov pre kupujúceho, ktorým je fyzická osoba (občan) a 12 mesiacov pre kupujúceho, ktorým je právnická osoba (firma, podnikateľ) ako koncový spotrebiteľ.

    II.            Postup vybavovania reklamácií


1. V zmysle tohto RP, môže oprávnená osoba uplatniť reklamáciu osobne alebo doručením tovaru na adresu prevádzky MS bike, s.r.o., Nádražná 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji.

2. Z reklamácie musí byť zrejmé najmä:

·         kto reklamáciu podáva (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu);

·         predmet reklamácie, prípadne čoho sa objednávateľ domáha;

·         komu je reklamácia adresovaná;

·         dátum podania reklamácie;

·         podpis objednávateľa alebo podpis Oprávnenej osoby spolu s plnomocenstvom.

 

3. V prípade podania reklamácie písomne Oprávnenou osobou v mene objednávateľa musí byť k reklamácii priložené plnomocenstvo na zastupovanie objednávateľa vo veci reklamácie.

4. Ak reklamácia neobsahuje náležitosti uvedené v bode 2. tohto článku bude považovaná za neoprávnenú.

5. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad.

6. Uplatnením reklamácie sa rozumie deň uplatnenia reklamácie objednávateľom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje:


• pri poštových zásielkách – deň doručenia reklamácie do podateľne sídla objednávateľa
• pri osobnom doručení – dátum na kópii reklamácie, ktorým potvrdí objednávateľ doručenie

Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

7. Ostatné právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom výslovne neupravené týmto Reklamačným poriadkom sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami jednotlivých zmlúv uzavretými medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, a to v tomto poradí.


8. Objednávateľ je oprávnený tento Reklamačný poriadok z dôvodu zmien právnych predpisov a podnikateľského prostredia kedykoľvek meniť alebo dopĺňať. Objednávateľ určí zverejnením na svojej stránke aktuálne znenie Reklamačného poriadku.

9. Spotrebitelia, ktorí neuspeli v reklamačnom konaní a nechcú sa súdiť, môžu využiť alternatívne riešenie sporu mimosúdnou cestou, kedy sa obrátia na subjekt zapísaný v zozname Ministerstva hospodárstva SR, podľa zákona č. 391/2015 Z.z. Dĺžka trvania by mala byť maximálne 90 dní.

Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť od 01.12.2021.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť RP aj bez predchádzajúceho upozornenia.